Houses and Parents

Sl. No.HouseName of House parentsHouse captains
1TaagKinley Dorji,Jimpa Zangmo
2SingyeTshering Phuntsho, Sonam Choden
3ChungUgyen Dendup, Tsheten Zangmo
4DrukTashi Tobgay,